Małżeństwo

Sakrament małżeństwa:

Pismo Święte o małżeństwie:

Według Biblii podstawą chrześcijańskiego rozumienia małżeństwa jest fakt stworzenia człowieka przez Boga i powołania go do miłości. Człowiek został stworzony na obraz Boga (Rdz 1,27), który jest miłością (1 J 4,8.16) i dlatego nie może żyć bez miłości. Małżeństwo i rodzina wyszły z rąk Bożych, są Bożym pomysłem i dlatego liturgia podkreśla, że nie zniszczył ich ani grzech pierworodny, ani kara potopu, ani inne kataklizmy. W miłości mężczyzny i kobiety widziano podobieństwo do miłości Boga względem nas ludzi. Małżeństwo i rodzina już w Starym Testamencie wiązało się z historią zbawienia. Związek małżeński mężczyzny i kobiety stał się obrazem przymierza Boga ze swoim ludem. Przymierze zawarte w Starym Testamencie zostało w pełni urzeczywistnione w Jezusie Chrystusie, który stał się prawdziwym Oblubieńcem Kościoła, nowego ludu Bożego. Pan Jezus w swoim nauczaniu podkreśla wartość małżeństwa i rodziny, sam przychodząc na świat w rodzinie.

Prawne określenie małżeństwa:

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu

Umowa małżeńska:

Kościół uczy, że małżeństwo powstaje przez zawarcie umowy małżeńskiej, to znaczy przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, poprzez którą oddają się oni sobie i wzajemnie przyjmują. Całkowita wierność małżonków, a także nierozerwalna jedność ich węzła małżeńskiego są potrzebne do zaistnienia szczególnej wspólnoty mężczyzny i kobiety, a także dla dobra dzieci. Małżeństwo i miłość małżeńska ze swojej istoty nastawione są na zrodzenie i wychowanie potomstwa, znajdując w tym swoje uwieńczenie. Jakże często przekonujemy się, że dzieci są najcenniejszym darem małżeństwa i mogą przynieść wiele dobra samym rodzicom. Przez chrzest (sakrament wiary), mężczyzna i kobieta na zawsze zostają włączeni w przymierze Chrystusa z Kościołem, stąd też ich małżeńska wspólnota zostaje "wchłonięta" przez miłość Chrystusa i obdarzona mocą Jego ofiary. Dlatego też ważnie zawarte małżeństwo chrześcijan jest zawsze sakramentem. Dzięki Duchowi Świętemu małżonkowie chrześcijańscy, równi sobie godnością, na wzór Chrystusa, który umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, podtrzymują i umacniają swoje małżeństwo przez wzajemne oddanie i niepodzielną miłość, wypływającą z Boskiego źródła miłości. Dlatego też będą im obce: wszelkie cudzołóstwo i rozwody. Małżonkowie, zawierający swoje małżeństwo w Chrystusie, mogą zawsze siebie umacniać poprzez słowo Boże, Eucharystię, sakrament pokuty i modlitwę, wypraszając odnowienie łaski ich sakramentu potrzebnej do wypełniania przyjętych na siebie zobowiązań.

Dokumenty wymagane przy załatwianiu małżenstwa katolickiego w kancelarii:

  • Dowody Osobiste
  • Świadectwa Chrztu narzeczonych (z bieżącą datą wydania)
  • Świadectwa przyjęcia Bierzmowania
  • Świadectwa religii (ostatnie jakie posiadamy)
  • Do ślubu konkordatowego potrzebne są zaświadczenia z USC (3 egz.), – zachowują swą ważnośc przez 6 miesięcy.

Do kancelarii narzeczeni zgłaszają się osobiście z dokumentami przynajmniej 3 miesiące przed ślubem. Spisuje się wówczas protokół przedśluby. Jeśli jedno z narzeczonych jest z poza parafii otrzymuje pismo o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Rozpoczyna się bezpośrednie przygotowanie narzeczonych do małżenstwa: otrzymują skierowanie na nauki przedślubne, na konsultacje w poradni rodzinnej oraz do odbycia dwóch spowiedzi świętych (jedna na początku przygotowania do ślubu a druga przed ślubem). Na drugą rozmowę narzeczeni przychodzą do kancelarii przynajmniej na tydzień przed ślubem. Wówczas przedstawiają poświadczenia odbycia przygotowania do małżeństwa oraz ewentualnie zaświadczenie wygłoszenia zapowiedzi bądź też inne brakujące dokumenty.

Eucharystia i sakrament małżeństwa:

W obrządku łacińskim małżeństwo między dwojgiem wierzących katolików jest zazwyczaj zawierane podczas Mszy świętej, ze względu na związek wszystkich sakramentów z Misterium Paschalnym Chrystusa. Obrzęd zaślubin jako sakramentalny akt uświęcenia… winien być sam w sobie ważny, godny i owocny". Przyszli małżonkowie powinni więc przygotować się do celebracji swych zaślubin przez przyjęcie sakramentu pokuty. W Kościele łacińskim uważa się zazwyczaj, że według tradycji łacińskiej sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, wypowiadając wobec Kościoła swoją zgodę.

 PRE-KANY w Dekanacie św. Zygmunta:

/Odbywają się w Domu Parafialnym par. św. Rodziny w Częstochowie, ul. Krakowska 15/17.

Udział w PRE-KANIE zgłaszamy pod numerem tel. 500 843 001 

Wszelkie informacje dotyczące PRE-KAN można uzyskać pod numerem telefonu 500 843 001.


PRZYGOTOWANIE DALSZE MŁODZIEŻY DO MAŁŻEŃSTWA /przy parafii/:

 

 

Print Friendly, PDF & Email
© Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w Częstochowie. Projekt i wykonanie ShockMedia.