Parafialna Rada Duszpasterska

 

Parafialna Rada Duszpasterska

Odnowiony Statut Parafialnych Rad Duszpasterskich w Archidieezji Częstochowskiej z roku 2017 można przeczytać tutaj


Poniższe teksty mają znaczenia archiwalne, pochodzą z roku 2012.

I. Statut parafialnej Rady Duszpasterskiej  w Archidiecezji Częstochowskiej
II. Zasady wyborów Parafialnych Rad Duszpasterskich w Archidiecezji Częstochowskiej
III. Zarządzenie wyborów  w Archidiecezji Częstochowskiej

 

 

I. Statut parafialnej Rady Duszpasterskiej  w Archidiecezji Częstochowskiej

1.      Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.

2.      Realizując powyższe zadanie, PRD pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

3.      W skład PRD wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowani przez proboszcza parafii oraz wybrani przez parafian (w sumie maksymalnie 25 osób). Liczba członków PRD pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza.

3.1.      Członkami PRD mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych.

3.2.      Z urzędu należą do PRD:
3.2.1. Proboszcz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego PRD,
3.2.2. Księża wikariusze, którzy pracują w danej parafii, 
3.2.3. Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danej parafii,
3.2.4. Przedstawiciele osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej w parafii (reprezentant katechetów, organista, kościelny itp.). 

3.3. Z mianowania proboszcza do PRD należą:
3.3.1. Przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii i stowarzyszeń katolickich działających w danej parafii.
3.3.2. Przedstawiciele poszczególnych grup wymienieni w p. 3. 3.1 zostają wyłonieni w wyniku wzajemnej konsultacji między członkami danej grupy. Wśród nich powinni być także przedstawiciele młodzieży.

4.  Zależnie od wielkości parafii i stopnia zaangażowania wiernych, liczba członków PRD wybranych przez parafian wynosi od 6–12. Jej dokładną wielkość określa proboszcz, uwzględniając aktualną sytuację parafii.

5.  Zastępca przewodniczącego PRD (proboszcza) zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Może nim być jedynie osoba świecka. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy wiekiem. Podczas pierwszego posiedzenia zostaje również desygnowany sekretarz PRD, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań rady.

6.  Członkowie PRD składają na ręce proboszcza w czasie jednej z niedzielnych mszy św. następujące przyrzeczenie: „Ja NN, powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen”.

7.  Częstotliwość zebrań PRD zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią dwa zebrania w roku. Zebrania takie zwołuje przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane, kiedy połowa członków rady wyrazi takie życzenie na piśmie, skierowanym do sekretarza rady.

8.  Ze względu na doradczy charakter PRD, w przypadku rozbieżności zdań między proboszczem a członkami rady, sprawę rozstrzyga proboszcz, po uprzedniej konsultacji z Kurią Metropolitalną.

9.  Kadencja PRD trwa 5 lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.

9.1. W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z PRD wyłącznie wówczas, jeśli wniosek taki uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków rady.
9.2. W przypadku śmierci, zmiany miejsca zamieszkania członka PRD pochodzącego z wyboru parafian, albo z powodu wyjazdu z terenu parafii na stałe lub na dłużej niż 6 miesięcy, na jego miejsce pozostali członkowie PRD zwykłą większością głosów wybierają nowego członka.
9.3. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka PRD pochodzącego z nominacji, na jego miejsce przewodniczący mianuje nowego członka rady.

10.  W przypadku zmiany urzędowych członków PRD, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc mimo zmian na stanowiskach proboszcza i księży wikariuszy.

10.1. Kadencji PRD nie przerywa śmierć proboszcza.
10.2. Nowy proboszcz, po sześciu miesiącach od dnia objęcia parafii, może wystąpić do dziekana z wnioskiem o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o zarządzenie nowych wyborów do PRD.
10.3. Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu PRD może podjąć jedynie Arcybiskup Metropolita Częstochowski, po wnikliwym zbadaniu sytuacji.

11.  Posiedzenia PRD nie mają z reguły charakteru publicznego, ale pomimo tej zasady, można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów. Nie przysługuje im jednak prawo głosu.

12.  Maksymalna długość uczestnictwa w PRD wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat.

 

                     (-) + Wacław Depo, ARCYBISKUP METROPOLITA  CZĘSTOCHOWSKI

Ks. Krzysztof Dziub

 KANCLERZ

Częstochowa, 22.09. 2012 r., L.dz. 960

 

 

Zasady wyborów Parafialnych Rad Duszpasterskich w Archidiecezji Częstochowskiej

1.      Kandydatami na członków do Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.

2.      Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej.

3.      Wyboru członków PRD i jej wiceprzewodniczącego należy dokonać zgodnie ze „Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Częstochowskiej”. Niniejsze zasady są jego uściśleniem.

4.      Wybór członków PRD dokonuje się jednocześnie w całej Archidiecezji Częstochowskiej w terminie określonym przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego.

a.      Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej proboszczowi. Lista kandydatów zostaje zamknięta tydzień przed wyborami.

b.      Liczba zgłoszonych kandydatów do PRD musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów w radzie. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić poprzez konsultację przeprowadzoną przez osoby należące do PRD z urzędu.

c.       Jeśli w dużych ośrodkach miejskich zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, w celu zapewnienia skuteczności wyborów, należy ograniczyć się do podania najczęściej powtarzających się nazwisk kilkunastu kandydatów. Wówczas górną granicę przyjętych kandydatur obliczamy tak, aby na każde miejsce w PRD w wyniku wyborów przypadało nie więcej niż dwóch kandydatów.

d.      Tydzień przed wyborami proboszcz informuje wszystkich wiernych o nazwiskach zgłoszonych kandydatów i udostępnia im listy wyborcze ułożone alfabetycznie. Każda lista wyborcza do PRD zawiera następujące informacje o kandydatach: imię, nazwisko, rok urodzenia, zawód i ulicę zamieszkania (ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych nie wymaga się podania na liście dokładnego adresu zamieszkania np. numeru domu).

5.      W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy dana osoba może kandydować do PRD, sprawę rozstrzyga kanclerz Kurii Metropolitalnej, zaś same wybory odbywają się w późniejszym terminie, po wyjaśnieniu wszystkich kontrowersji.

6.      W dniu wyborów przeprowadzanych po każdej Mszy św., w myśl punktu 4.3, każdy z głosujących wybiera spośród przedstawionych na karcie wyborczej kandydatów dwa nazwiska, stawiając przy nich znak „X”. Jeśli na karcie wyborczej wierny zaznaczy więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze będą uwzględnione przy podsumowaniu wyników wyborów.

7.      Po oddaniu głosu, wierni składają karty wyborcze do przygotowanych koszyków (np. przy wyjściu z kościoła) albo do urn wyborczych, wystawionych w odpowiednim pomieszczeniu parafii.

8.      Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania, są uznane za nieważne.

9.      Podliczenia głosów dokonuje specjalna komisja wyborcza złożona z 2–5 osób wyznaczonych przez proboszcza. Komisja sporządza protokół z wyborów i zachowuje oddane karty wyborcze przez miesiąc.

10.  Podanie wyników wyborów oraz pełnego składu PRD do publicznej wiadomości następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów, w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

11.  W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów, odwołanie do kanclerza Kurii Metropolitalnej można złożyć w ciągu dwóch tygodni od dnia wyborów.

12.  Po ogłoszeniu wyników wyborów do PRD, jej nowi członkowie zastępują dotychczasowych członków rady.

13.  Arcybiskup Metropolita Częstochowski może odłożyć w czasie wybory do PRD w danej wspólnocie, jeśli za utrzymaniem kadencji dotychczasowej PRD przemawiają uzasadnione racje duszpasterskie. W takiej sytuacji z wnioskiem do kanclerza Kurii Metropolitalnej występuje proboszcz.

 

                                                                                     (-) + Wacław Depo

                                                                                                         ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Ks. Krzysztof Dziub

 KANCLERZ

Częstochowa, 22.09. 2012 r., L.dz. 962

 

 

Zarządzenie wyborów  w Archidiecezji Częstochowskiej

1.      Znaczenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) w pastoralnej trosce proboszcza o parafian podkreśla ustawodawstwo kościelne powszechne i diecezjalne. W myśl „Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Częstochowskiej” podstawowym celem PRD jest współodpowiedzialne wspieranie proboszcza w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.

2.      Przypominając rolę Parafialnych Rad Duszpasterskich w życiu parafii, w niedzielę 18 listopada zarządzam w całej Archidiecezji Częstochowskiej wybory do tychże rad w oparciu o statut i zasady wyborów do PRD.

3.      Zgodnie z obowiązującymi zasadami wyborów, miesiąc przed wyborami, tj. od niedzieli 21  października należy rozpocząć proces zgłaszania kandydatów, których listę należy zamknąć do soboty 10 listopada.

4.      Zachowując punkty 2 – 4 „Zasad wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej”, nazwiska kandydatów należy podać do wiadomości publicznej w niedzielę 11 listopada.

5.      Natomiast w niedzielę 18 listopada należy przeprowadzić wybory do PRD spośród zgłoszonych kandydatów, po czym ukonstytuować skład PRD.

6.      Zgodnie z punktem 3.3.1. „Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Częstochowskiej” do składu rady należy włączyć z mianowania reprezentantów ruchów, wspólnot modlitewnych i stowarzyszeń katolickich działających w parafii, z parafialnymi zespołami Caritas i młodzieżą włącznie.

7.      W myśl punktu 13. „Zasad wyborów Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Częstochowskiej” z uzasadnionych racji duszpasterskich Arcybiskup Metropolita Częstochowski może odłożyć w czasie wybory do PRD w danej wspólnocie parafialnej. W takiej sytuacji z wnioskiem do kanclerza Kurii Metropolitalnej występuje proboszcz najpóźniej do 20 października br.

 

                                                                                     (-) + Wacław Depo

                                                                                                         ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Ks. Krzysztof Dziub

 KANCLERZ

Częstochowa, 22.09. 2012 r., L.dz. 963

 

Print Friendly, PDF & Email
© Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w Częstochowie. Projekt i wykonanie ShockMedia.